Wstęp deklaracji

Przedszkole nr 2 Integracyjne w Łaziskach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 2 Integracyjnego w Łaziskach Górnych

Data publikacji strony internetowej: 2012-02-08.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-01.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi i aktualizacji dnia:
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor przedszkola mgr Katarzyna Szymik, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 516 914 685 lub 32 2241 242. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna budynku

1. Opis  dostępności  wejścia  do  budynku  i  przechodzenie  przez  obszar  kontroli.

Wejście do budynku Przedszkola nr 2 Integracyjnegow Łaziskach Górnych  jest usytuowane odul.  Miodowej  11.  Do  wejścia  prowadzą  dwu  stopniowe  schody  z  poręczą  oraz, przygotowany z myślą o osobach niepełnosprawnych, podjazd znajdujący się przy schodach. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek  jest  jednokondygnacyjny,  nie  posiada  schodów  oraz  wind,  z  zamierzenia  jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się zaraz przy wejściu.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W  budynku przedszkolanie ma zamontowanych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. Informacje    o    miejscu    i    sposobie    korzystania    z    miejsc    parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed  budynkiem  wyznaczono  dwa  miejsca  parkingowe dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub  online.

W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.Na  terenie  Przedszkola  nr  2  Integracyjnego  oraz nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń  kontrastowych, lub   w   wydruku powiększonym  dla  osób  niewidomych  oraz słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacja o zakresie działalności przedszkola w PJM (polskim języku migowym)

 

Przedszkole numer 2 Integracyjne znajduje się przy ulicy Miodowej 11 w Łaziskach Górnych.
Placówka prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i zapewnia im opiekę.
W przedszkolu dzieci:

 • bawią się w sali i na placu zabaw,
 • uczą się,
 • odpoczywają,
 • chodzą na spacery,
 • jedzą zdrowe i dostosowane do ich potrzeb posiłki.

Przedszkole organizuje dla dzieci uroczystości, konkursy, zabawy, bale, aby czas mijał im twórczo i aktywnie.
W placówce odbywają się ponadto zajęcia z języka angielskiego i religii wyznania rzymskokatolickiego.
Przedszkole pomaga dzieciom osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Placówka organizuje zajęcia dla dzieci wymagających wsparcia.
Przedszkole pomaga rozwijać się wszystkim dzieciom.
Aby skontaktować się z przedszkolem można:

 • napisać pismo i przynieść je do przedszkola lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:
       Przedszkole nr 2 Integracyjne ,
       ul. Miodowa 11, 43-170 Łaziska Górne
 • wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • przyjść do przedszkola osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-17:00, zadzwonić dzwonkiem i poczekać na pracownika.

Wszystkie sprawy należy załatwiać z dyrektorem przedszkola.
Kontakt telefoniczny z przedszkolem pod numerem: 32 224 12 42 lub 516 914 685.

Tekst łatwy do czytania (ETR) 265 KB (PDF)