DOBRZE BYĆ PRZEDSZKOLAKIEM – POPRAWA JAKOŚCI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO POPRZEZ ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ WSPIERAJĄCYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH W PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE WRAZ Z DOSKONALENIEM KOMPETENCJI NAUCZYCIELI W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Loga

Projekt polega na organizacji zajęć specjalistycznych oraz profilaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat uczęszczających przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Łaziskach Górnych.

Planowany rodzaj wparcia:

  1. Zajęcia terapii logopedycznej
  2. Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy
  3. Trening kompetencji społeczno – emocjonalnych
  4. Terapia pedagogiczna.

Rodzaj organizowanych w ramach projektu zajęć jest wynikiem dokonanej diagnozy i analizy potrzeb edukacyjno – wychowawczych oraz dysfunkcji zdiagnozowanych wśród łaziskich przedszkolaków.

Projekt jest również odpowiedzią na zdiagnozowane braki odpowiedniego wyposażenia w pomoce dydaktyczne oraz elementy wyposażenia placówek biorących udział w projekcie.

Przewidziano ponadto wsparcie dla nauczycieli w postaci studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi brakami posiadanych kompetencji kadry pedagogicznej na terenie Miasta.

Okres realizacji: 2.08.2021-30.09.2022

Wartość projektu: 1 035 679,11 zł

Dofinansowanie: 880 327,24 zł