Zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

 1. Administratorem  danych osobowych  jest  Przedszkole  nr  2 Integracyjne ul. Miodowa 11,  43-170 Łaziska Górne, tel: 32 2241242 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  możliwy  jest  pod  adresem  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 3. Dane osobowebędą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a, lit.b i lit.,c oraz art.9 ust.2 lit.a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych na podstawie zgody  osoby, której dane dotyczą  i  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie  –  Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji  statutowych  zadań  dydaktycznych,  opiekuńczych  i  wychowawczych  w placówce. 
 4. Odbiorcami  Pana/Pani  danych  osobowych  będą:  Zespół  Ekonomiczny  Placówek Oświatowych,  radca  prawny  oraz  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe przechowywane będą  przez okresy wynikające z Rozporządzenia Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011  r. w  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt (JRWA) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/opiekunom prawnym dziecka przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. W  przypadku  przetwarzania  na  podstawie  art.6  ust.1  lit.c,  podanie  danych  osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Jeżeli przetwarzanie
  odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit.a lub art.9 ust.2 lit.a podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania czynności. Osoba, której dane dotyczą ma
  prawo do wycofania wyrażonej zgody a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie  zgody  przed  jej  wycofaniem.